بسمه تعالی

احتراماً، با عنایت به اینکه کانون های فرهنگی و هنری و اجتماعی، به عنوان یکی از شاخص ترین نمادهای مشارکت دانشجوییريا، در تحقق امر توسعه فرهنگی دارای نقش بزرگ و غیر قابل انکار بوده و بستر مناسبی برای به فعلیت درآمدن خلاقیت ها و ظهور و بروز استعدادها و بالندگی فرهنگی فراهم می آورد همواره مورد توجه قشر فرهیخته دانشجئو می باشند. لذا جلساتی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس محترم کانون های وزارت علوم جناب آقای قاضی روز یکشنبه 16/6/93 ساعت 10 الی 12 در محل ساختمان مرکزی استان به منظور ارائه راهکارها و راهبردهای اجرائی برگزار می گردد. لازم است کارشناسان فرهنگی مراکز و واحدها به همراه تعدادی از دانشجویان فعال اعضای کانون ها در این جلسه شرکت نمایند.

کارگاه غیر حضوری پیوست نگاری فرهنگی (بسیج اساتید) ، روز شنبه مورخ  21/4/93 ساعت 17 در محل حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان از طریق ویدئو کنفرانس با سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید .

در این کارگاه ، جناب آقای دکتر ثقفی ریاست دانشگاه ، جناب آقای دکتر دیانی رئیس بسیج اساتید ، جناب آقای حسینی رئیس بسیج دانشجویی استان و جمعی از اعضای بسیج اساتید استان حضور داشتند .

 

تهیه و تنظیم : حوزه ریاست استان 

کارگاه پیوست نگاری فرهنگی روز چهارشنبه مورخ 18/4/1393 در محل حوزه ریاست استان از طریق ویدئو کنفرانس با سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

 

تهیه و تنظیم : حوزه ریاست استان

 

صفحه 1 از 12