دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۰۴:۵۱

آزمون مجدد درس خارج از منبع ترم تابستان

بدینوسیله عناوین درسی که بیش از نیمی از سوالات آنها در تابستان 92-91 خارج از منبع طراحی شده بود، با ذکر تاریخ و ساعت برگزاری آزمون مجدد آنها به شرح ذیل اعلام می‌گردد. مقتضی است ضمن توجه به موارد زیر دستور فرمائید اطلاع رسانی دقیق و سریع به عمل آید.

1- نوع آزمون: ریزشی مرحله اول

2- مسیر ثبت نام: نیمسال 3921

3- تاریخ ثبت نام: 23/06/92 تا 28/06/92

4- فقط دانشجویانی می‌توانند در آزمون مجدد این دروس شرکت نمایید که در امتحان قبلی حضور داشته‌اند.

5- این دروس جزء سقف انتخاب واحد نیمسال اول 93-92 محسوب نمی‌شود

6- شرکت دانشجویان در آزمون اجباری نیست.

نام درس

کد درس

تاریخ

ساعت آزمون

آشنایی با کامپیوتر کاربرد نرم افزار‌ای رایانه ای در آموزش ابتدایی

1211312

1115014

02/07/92

30/12-30/10