دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۱۹

تاریخ ثبت نام درس ریزشی آمار مقدماتی رشته علوم اجتماعی با کدهای 1117001 و 1222306 نیمسال 3912

در خصوص درس آمار مقدماتی رشته علوم اجتماعی با کدهای 1117001 و 1222306 در نیمسال دوم 92-91،

1. نوع آزمون : ریزشی مرحله اول

2. مسیر ثبت نام: نیمسال 3921

3. تاریخ ثبت نام : 01/07/92 تا 04/07/92

4. فقط دانشجویانی می توانند در آزمون مجدد این درس شرکت نمایند که در امتحان قبلی حضور داشته اند.

5. این درس جزء سقف انتخاب واحد ترم 3921 محسوب نمی شود .

6. شرکت دانشجویان در آزمون اجباری نیست.

7. تاریخ برگزاری امتحان این درس مورخ 06/07/92 ساعت 10:30لغایت 12:30 می باشد.