پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۵۷

رزومه علمی، آموزشی و اجرایی رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

معرفی رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی 

 دکتر مهدي ثقفي، استاديار گروه جغرافیای طبیعی، گرایش ژئومورفولوژي و مديريت محيط