يكشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۵۸

معرفی اعضای هیئت علمی بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 

سرکار خانم اعظم پوریوسف

 

رشته: حسابداری

مرکز بیرجند

جناب آقای جواد خزاعی

 

رشته: اقتصاد

واحد سرایان

سرکار خانم زهرا حیدرنیا

 

رشته: مدیریت دولتی

واحد سرایان

سرکار خانم زهره شرعی

 

رشته: مدیریت دولتی

مرکز قاین

سرکار خانم مژگان حمیدی بیناباج

 

رشته: بازرگانی

مرکز فردوس

سرکار خانم معصومه سادات مالدار سر پل

 

رشته: حسابداری

مرکز فردوس

سرکار خانم نازنین بشیری منش

 

رشته: حسابداری

مرکز بیرجند

جناب آقای یاسر موهبتی

 

رشته: اقتصاد

مرکز بیرجند