شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۴:۴۶

نشست اعضای هیات علمی مرکز بیرجند و مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی

روز شنبه مورخ 24/3/1393 جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ثقفی ، معاونت محترم جناب آقای دکتر نصرآبادی ، اعضای هیات علمی مرکز بیرجند و مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار گردید .

 

تهیه و تنظیم : حوزه ریاست استان