دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۵۸

تست

 

کد فعالیت

نام فعالیت

فرم

1020

تطبیق واحد

دریافت فرم

1030

مرخصی تحصیلی

 

1040

تغییر مشخصات

 

1050

مهمان اضطراری

 

1060

مهمان دائم

 

1070

مهمان ترمی

 

1080

انتقال