•  

    گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری

    دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

    مدیر گروه: جواد یوسفی    کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

    دفتر گروه: ساختمان آموزشی شماره یک - مرکز بیرجند