• رزومه علمی، آموزشی و اجرایی رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

    معرفی رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی 

     دکتر مهدي ثقفي، استاديار گروه جغرافیای طبیعی، گرایش ژئومورفولوژي و مديريت محيط