دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۲

دریافت کاردکس ها

گروه

نام رشته

دریافت کاردکس فارغ التحصیلی

علوم انسانی

علوم اقتصادی

دریافت کاردکس

الهیات- ادیان و عرفان اسلامی

دریافت کاردکس

الهیات علوم قران و حدیث

دریافت کاردکس

الهیات فلسفه و کلام اسلامی

دریافت کاردکس

الهیات فقه و مبانی حقوق

دریافت کاردکس

علوم تربیتی - پیش دبستانی

دریافت کاردکس

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

دریافت کاردکس

حسابداری

دریافت کاردکس

روانشناسی

دریافت کاردکس

مدیریت بازرگانی

دریافت کاردکس

علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی

دریافت کاردکس

مدیریت جهانگردی

دریافت کاردکس

مدیریت دولتی

دریافت کاردکس

مدیریت صنعتی

دریافت کاردکس

مشاوره

دریافت کاردکس

 

جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)

دریافت کاردکس

 

حقوق

دریافت کاردکس

 

آب و هواشناسی-سنتی

دریافت کاردکس

 

اقتصاد نظری-سنتی

دریافت کاردکس

 

تربیت بدنی برادران-سنتی

دریافت کاردکس

 

تربیت بدنی خواهران سنتی

دریافت کاردکس

علوم انسانی (سنتی)

برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه -سنتی

دریافت کاردکس

 

علوم اجتماعی پژوهشگری سنتی

دریافت کاردکس

 

تاریخ سنتی

دریافت کاردکس

 

جغرافیای روستایی ورودی های 88 و ماقبل سنتی

دریافت کاردکس

 

جغرافیا ژئو مورفولوژی ورودی های 88 و ماقبل

دریافت کاردکس

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ورودی های 89 و بعد

دریافت کاردکس

 

جغرافیای انسانی(شهری) ورودی های 88 و ماقبل

دریافت کاردکس

 

جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی) ورودی های 88 و ماقبل

دریافت کاردکس

 

حسابداری سنتی

دریافت کاردکس

 

حقوق سنتی

دریافت کاردکس

 

روانشناسی - سنتی

دریافت کاردکس

 

زبان و ادبیات انگلیسی ورودی های 88 و ماقبل

دریافت کاردکس

 

زبان و ادبیات انگلیسی ورودی های 89 و بعد

دریافت کاردکس

 

زبان وادبیات عرب ورودی های 89 وماقبل

دریافت کاردکس

 

علم اطلاعات و دانش شناسی ورودی 89 و بعد

دریافت کاردکس

 

علوم اجتماعی- تعاون و رفاه سنتی

دریافت کاردکس

 

علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی سنتی

دریافت کاردکس

 

علوم سیاسی سنتی

دریافت کاردکس

 

علم اطلاعات و دانش شناسی سنتی

دریافت کاردکس

 

مترجمی زبان انگلیسی سنتی

دریافت کاردکس

 

علوم اجتماعی مدد کاری سنتی

دریافت کاردکس

 

مدیریت جهانگردی - سنتی

دریافت کاردکس

 

مدیریت دولتی سنتی

دریافت کاردکس

 

مدیریت صنعتی سنتی

دریافت کاردکس

 

آمار

دریافت کاردکس

علوم پایه و مهندسی

آمار و کاربردها

دریافت کاردکس

ریاضی کاربردی

دریافت کاردکس

ریاضی محض

دریافت کاردکس

زمین شناسی کاربردی

دریافت کاردکس

زمین شناسی محض

دریافت کاردکس

زیست شناسی عمومی

دریافت کاردکس

زیست شناسی گیاهی

دریافت کاردکس

شیمی کاربردی

دریافت کاردکس

شیمی محض

دریافت کاردکس

علوم کامپیوتر (ورودی های 89 به بعد)

دریافت کاردکس

علوم کامپیوتر(چند بخشی)

دریافت کاردکس

علوم کامپیوتر(سنتی)

دریافت کاردکس

فیزیک مولکولی

دریافت کاردکس

فیزیک حالت جامد

دریافت کاردکس

فیزیک هسته ای

دریافت کاردکس

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

دریافت کاردکس

علوم کشاورزی

دریافت کاردکس

منابع طبیعی

دریافت کاردکس

علوم دامی

دریافت کاردکس

مهندسی آب و خاک

دریافت کاردکس

مهندسی اقتصاد کشاورزی(چند بخشی)

دریافت کاردکس

مهندسی اقتصاد کشاورزی(سنتی)

دریافت کاردکس

مهندسی صنایع(چند بخشی)

دریافت کاردکس

مهندسی صنایع(سنتی)

دریافت کاردکس

مهندسی فناوری اطلاعات(سنتی)

دریافت کاردکس

مهندسی فناوری اطلاعات(چند بخشی)

دریافت کاردکس

مهندسی کامپیوتر سخت افزار(چند بخشی)

دریافت کاردکس

مهندسی کامپیوتر نرم افزار(سنتی)

دریافت کاردکس

مهندسی کامپیوتر نرم افزار(چند بخشی)

دریافت کاردکس

آموزش ریاضی

دریافت کاردکس

مهندسی مدیریت اجرایی

دریافت کاردکس

 

مهندسی مدیریت پروژه

دریافت کاردکس

کارشناسی ناپیوسته

آموزش و پرورش ابتدایی

دریافت کاردکس

امور تربیتی

دریافت کاردکس

آموزش دینی و عربی

دریافت کاردکس

تربیت بدنی(ناپیوسته)

دریافت کاردکس

تربیت معلم قرآن کریم

دریافت کاردکس

آموزش ریاضی

دریافت کاردکس

ورودی های 91 آموزش زبان انگلیسی

دریافت کاردکس