پنجشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۵۸

رشته های موجود در مراکز و واحدهای استان

 

رشته های واحد نهبندان:

واحد يا مركز

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

واحدنهبندان

كارشناسي

علوم انساني

ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

الهيات

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي

تربيت بدني

تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران )

جغرافيا

آب و هوا شناسي

جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي )

جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژي )

ژئومورفولوژي

حسابداري

حسابداري

حسابداري (چندبخشي )

حقوق

حقوق

روانشناسي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

علوم تربيتي

راهنمايي و مشاوره

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مديريت

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني (چندبخشي )

مديريت جهانگردي

مديريت جهانگردي (چندبخشي )

مديريت دولتي

مديريت دولتي (چندبخشي )

مديريت صنعتي

مديريت صنعتي (چندبخشي )

علوم پايه

زمين شناسي

زمين شناسي

زمين شناسي (كاربردي )

زمين شناسي (محض )

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي

مهندسي آب وخاك (چندبخشي )

مهندسي علوم كشاورزي (چندبخشي )

كارشناسي ناپيوسته

علوم انساني

الهيات

آموزش ديني- عربي

علوم تربيتي

آموزش و پرورش ابتدايي

 

 

رشته های واحد سرایان:

واحد يا مركز

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

واحدسرايان

كارشناسي

علوم انساني

الهيات

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث

حسابداري

حسابداري

حسابداري (چندبخشي )

حقوق

حقوق

روانشناسي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

علوم اجتماعي

علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )

علوم تربيتي

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني (چندبخشي )

مديريت دولتي

مديريت دولتي (چندبخشي )

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي فناوري اطلاعات (چندبخشي )

مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي )

رشته های واحد زهان:

واحد يا مركز

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

واحدزهان

كارشناسي

علوم انساني

اقتصاد

علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي

الهيات

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي

حسابداري

حسابداري

حسابداري (چندبخشي )

روانشناسي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

علوم اجتماعي

علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )

علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي )

علوم تربيتي

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

علوم سياسي

علوم سياسي

مديريت

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني (چندبخشي )

مديريت دولتي

مديريت دولتي (چندبخشي )

مديريت صنعتي

مديريت صنعتي (چندبخشي )

 

رشته های واحد خوسف:

واحد يا مركز

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

واحدخوسف

كارشناسي

علوم انساني

الهيات

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث

حسابداري

حسابداري (چندبخشي )

حقوق

حقوق

روانشناسي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

علوم تربيتي

راهنمايي و مشاوره

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني (چندبخشي )

مديريت دولتي

مديريت دولتي (چندبخشي )

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي

مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي )

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي )

هنر و رسانه

هنر

علم اطلاعات و دانش شناسي

رشته های واحد خضری دشت بیاض:

واحد يا مركز

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

واحدخضري دشت بياض

كارشناسي

علوم انساني

ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

اقتصاد

علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي

الهيات

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث

جغرافيا

جغرافيا و برنامه ريزي شهري (جديد)

حسابداري

حسابداري

حسابداري (چندبخشي )

حقوق

حقوق

علوم اجتماعي

علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه)

علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )

علوم تربيتي

راهنمايي و مشاوره

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني (چندبخشي )

مديريت جهانگردي

مديريت جهانگردي (چندبخشي )

مديريت دولتي

مديريت دولتي (چندبخشي )

مديريت صنعتي

مديريت صنعتي (چندبخشي )

علوم پايه

رياضي

رياضي (كاربردي )

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي )

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي )

 

رشته های واحد بشرویه:

واحد يا مركز

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

واحدبشرويه

كارشناسي

علوم انساني

الهيات

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث

تاريخ

تاريخ

حسابداري

حسابداري

حسابداري (چندبخشي )

حقوق

حقوق

روانشناسي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

علوم اجتماعي

علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )

علوم تربيتي

راهنمايي و مشاوره

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مديريت جهانگردي

مديريت جهانگردي (چندبخشي )

مديريت دولتي

مديريت دولتي (چندبخشي )

علوم پايه

زيست شناسي

زيست شناسي گرايش عمومي

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي فناوري اطلاعات (چندبخشي )

مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي )

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي

مهندسي آب وخاك (چندبخشي )

مهندسي علوم كشاورزي (چندبخشي )

مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي

مهندسي كشاورزي (علوم دامي )چندبخشي

مهندسي كشاورزي (ماشينهاي ك *ومكانيزا)چندبخشي

مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي )

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي )

رشته های واحد اسدیه:

واحد يا مركز

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

واحداسديه

كارشناسي

علوم انساني

حسابداري

حسابداري (چندبخشي )

حقوق

حقوق

روانشناسي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

زبانشناسي و زبانهاي خارجي

مترجمي زبان انگليسي

علوم تربيتي

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مديريت

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني (چندبخشي )

مديريت دولتي

مديريت دولتي (چندبخشي )

علوم پايه

علوم كامپيوتر

علوم كامپيوتر

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي فناوري اطلاعات (چندبخشي )

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي

مهندسي آب وخاك (چندبخشي )

مهندسي اقتصادكشاورزي (چندبخشي )

مهندسي علوم كشاورزي (چندبخشي )

مهندسي كشاورزي (علوم دامي )چندبخشي

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي )

 

رشته های مرکز قاین:

واحد يا مركز

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

مركزقائن

كارشناسي

علوم انساني

اقتصاد

علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي

الهيات

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث

تربيت بدني

تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران )

تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران )

حسابداري

حسابداري (چندبخشي )

حقوق

حقوق

روانشناسي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

زبانشناسي و زبانهاي خارجي

مترجمي زبان انگليسي

علوم اجتماعي

علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )

علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي )

علوم تربيتي

راهنمايي و مشاوره

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مديريت

مديريت بازرگاني

مديريت دولتي

مديريت صنعتي

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني (چندبخشي )

مديريت جهانگردي

مديريت جهانگردي (چندبخشي )

مديريت دولتي

مديريت دولتي (چندبخشي )

مديريت صنعتي

مديريت صنعتي (چندبخشي )

هنر

صنايع دستي

علوم پايه

رياضي

رياضي (كاربردي )

زيست شناسي

زيست شناسي گرايش عمومي

شيمي

شيمي (كاربردي )

علوم كامپيوتر

علوم كامپيوتر

كامپيوتر

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار)

مهندسي صنايع

مهندسي صنايع

مهندسي صنايع (چندبخشي )

فني و مهندسي

مهندسي مديريت پروژه

مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي فناوري اطلاعات

علوم كامپيوتر(چندبخشي )

مهندسي فناوري اطلاعات (چندبخشي )

مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي )

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي

مهندسي آب وخاك (چندبخشي )

مهندسي علوم كشاورزي (چندبخشي )

مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي )

هنر و معماري

مهندسي معماري

مهندسي معماري.

هنرهاي كاربردي

صنايع دستي.

طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ پارچه)

كارشناسي ارشد

علوم انساني

زبانشناسي و زبانهاي خارجي

زبان شناسي همگاني

كارشناسي ناپيوسته

علوم پايه

رياضي

آموزش رياضي

زيست شناسي

آموزش علوم تجربي

رشته های مرکز فردوس:

واحد يا مركز

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

مركزفردوس

كارشناسي

علوم انساني

اقتصاد

علوم اقتصادي (اقتصادنظري )

علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي

الهيات

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث

تربيت بدني

تربيت بدني وعلوم ورزشي

تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران )

تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران )

جغرافيا

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري (جديد)

جغرافياوبرنامه ريزي شهري (كارشناسي )

جغرافياي انساني (روستايي )

ژئومورفولوژي

حسابداري

حسابداري

حسابداري (چندبخشي )

حقوق

حقوق

روانشناسي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

زبانشناسي و زبانهاي خارجي

مترجمي زبان انگليسي

علوم اجتماعي

علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه)

علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )

علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي )

علوم تربيتي

راهنمايي و مشاوره

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

علوم سياسي

علوم سياسي

مديريت

مديريت بازرگاني

مديريت جهانگردي

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني (چندبخشي )

مديريت جهانگردي

مديريت جهانگردي (چندبخشي )

مديريت صنعتي

مديريت صنعتي (چندبخشي )

علوم پايه

رياضي

رياضيات و كاربردها

زيست شناسي

زيست شناسي گرايش علوم گياهي

زيست شناسي گرايش عمومي

علوم كامپيوتر

علوم كامپيوتر

كامپيوتر

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار)

مهندسي صنايع

مهندسي صنايع (چندبخشي )

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي (اقتصادكشاورزي)

فني و مهندسي

مهندسي مديريت پروژه

مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي فناوري اطلاعات (چندبخشي )

مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي )

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي

مهندسي اقتصادكشاورزي (چندبخشي )

مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي

مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي )

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي )

هنر و معماري

هنرهاي كاربردي

صنايع دستي.

هنر اسلامي ( گرايش نگارگري)

كارشناسي ارشد

علوم انساني

جغرافيا

جغرافيا وبرنامه ريزي شهري

كارشناسي ناپيوسته

علوم انساني

زبان وادبيات انگليسي

آموزش زبان انگليسي

علوم تربيتي

آموزش حرفه و فن

امور تربيتي

 

رشته های مرکز بیرجند:

واحد يا مركز

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

مركزبيرجند

كارشناسي

علوم انساني

ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

اقتصاد

علوم اقتصادي (اقتصادنظري )

علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي

الهيات

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش اديان وعرفان

الهيات ومعارف اسلامي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث

الهيات ومعارف اسلامي گرايش فلسفه وكلام اسلامي

تاريخ

تاريخ

تربيت بدني

تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران )

تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران )

جغرافيا

آب و هوا شناسي

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري (جديد)

جغرافياوبرنامه ريزي شهري (كارشناسي )

جغرافياي انساني (روستايي )

جغرافياي انساني (شهري )

جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي )

حسابداري

حسابداري

حسابداري (چندبخشي )

حقوق

حقوق

روانشناسي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

زبان وادبيات انگليسي

زبان وادبيات انگليسي

زبان وادبيات عرب

زبان و ادبيات عربي

زبان وادبيات عرب

زبانشناسي و زبانهاي خارجي

مترجمي زبان انگليسي

علوم اجتماعي

علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه)

علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )

علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي )

علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي)

علوم تربيتي

راهنمايي و مشاوره

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

علوم سياسي

علوم سياسي

كتابداري

علم اطلاعات ودانش شناسي

مديريت

مديريت بازرگاني

مديريت جهانگردي

مديريت دولتي

مديريت صنعتي

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني (چندبخشي )

مديريت جهانگردي

مديريت جهانگردي (چندبخشي )

مديريت دولتي

مديريت دولتي (چندبخشي )

مديريت صنعتي

مديريت صنعتي (چندبخشي )

علوم پايه

آمار

آمار

آمار و كاربردها

رياضي

رياضي (كاربردي )

رياضي (محض )

زمين شناسي

زمين شناسي

زمين شناسي (كاربردي )

زمين شناسي (محض )

زيست شناسي

زيست شناسي گرايش علوم گياهي

زيست شناسي گرايش عمومي

شيمي

شيمي (كاربردي )

شيمي گرايش محض

علوم كامپيوتر

علوم كامپيوتر

فيزيك

فيزيك (اتمي و مولكولي)

فيزيك (حالت جامد)

فيزيك (هسته اي )

كامپيوتر

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار)

مهندسي صنايع

مهندسي صنايع

مهندسي صنايع (چندبخشي )

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي (اقتصادكشاورزي)

مهندسي معماري

مهندسي معماري

فني و مهندسي

مهندسي برق

مهندسي برق - گرايش الكترونيك

مهندسي برق - گرايش قدرت

مهندسي برق - گرايش مخابرات

مهندسي شيمي

مهندسي پليمر - صنايع پليمر

مهندسي شيمي.

مهندسي عمران

مهندسي عمران

مهندسي مديريت اجرايي

مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

مهندسي مديريت پروژه

مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

مهندسي مكانيك

مهندسي مكانيك .

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي فناوري اطلاعات

علوم كامپيوتر(چندبخشي )

مهندسي رباتيك

مهندسي فناوري اطلاعات (چندبخشي )

مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي )

مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي

مهندسي آب وخاك (چندبخشي )

مهندسي اقتصادكشاورزي (چندبخشي )

مهندسي علوم كشاورزي (چندبخشي )

مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي

مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي

مهندسي كشاورزي (علوم دامي )چندبخشي

مهندسي كشاورزي (ماشينهاي ك *ومكانيزا)چندبخشي

مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي )

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي )

هنر و رسانه

هنر

علم اطلاعات و دانش شناسي

هنر و معماري

مهندسي شهرسازي

مهندسي شهرسازي

مهندسي معماري

مهندسي معماري.

كارشناسي ارشد

علوم انساني

جغرافيا

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي

علوم پايه

رياضي

رياضي كاربردي (تحقيق درعمليات )

زمين شناسي

زمين شناسي (چينه شناسي وفسيل شناسي )

كارشناسي ناپيوسته

علوم انساني

الهيات

آموزش ديني- عربي

تربيت بدني

تربيت بدني و علوم ورزشي (ناپيوسته)

زبان وادبيات انگليسي

آموزش زبان انگليسي

علوم تربيتي

آموزش حرفه و فن

آموزش و پرورش ابتدايي

امور تربيتي

علوم پايه

رياضي

آموزش رياضي

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي

مهندسي توليدات دامي (ناپيوسته)

رشته های واحد سربیشه:

واحد يا مركز

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

سربيشه

كارشناسي

علوم انساني

حسابداري

حسابداري (چندبخشي )

علوم اجتماعي

علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني (چندبخشي )

رشته های واحد حاجی اباد:

واحد يا مركز

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

حاجي آباد - خراسان ج

كارشناسي

علوم انساني

الهيات

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي

جغرافيا

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

حسابداري

حسابداري (چندبخشي )

روانشناسي

روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي

علوم تربيتي

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي )

مهندسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي

مهندسي علوم كشاورزي (چندبخشي )

مهندسي كشاورزي (علوم دامي )چندبخشي

تاریخ آخرین به روز رسانی پنجشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۵۸