چهارشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۰

دریافت فرم های دانشگاه

 

کد فعالیت

نام فعالیت

قوانین آموزشی

فرم درخواست

راهنمای تکمیل فرم درخواست

آیین نامه های مرتبط

1000

آیین نامه آموزشی دانشگاه(کاردانی و کارشناسی)

دریافت

-

-

-

1010

درخواست عمومی

مشاهده قوانین

دریافت فرم

دریافت راهنما

-

1020

تطبیق واحد

مشاهده قوانین

دریافت فرم

دریافت راهنما

دریافت بخشنامه ها

1030

مرخصی تحصیلی

مشاهده قوانین

دریافت فرم

دریافت راهنما

(در حال بارگذاری)

1040

تغییر مشخصات

مشاهده قوانین

دریافت فرم

دریافت راهنما

(در حال بارگذاری)

1050

مهمان اضطراری

مشاهده قوانین

دریافت فرم

دریافت راهنما

دریافت بخشنامه ها

1060

مهمان دائم

مشاهده قوانین

دریافت فرم

دریافت راهنما

دریافت بخشنامه ها

1070

مهمان ترمی

مشاهده قوانین

از طریق سیستم گلستان اقدام شود

-

(در حال بارگذاری)

1080

انتقال

مشاهده قوانین

دریافت فرم

دریافت راهنما

دریافت بخشنامه ها

1090

افزایش سنوات تحصیلی

مشاهده قوانین

دریافت فرم

دریافت راهنما

(در حال بارگذاری)

1100

کارت دانشجویی المثنی

مشاهده قوانین

دریافت فرم

دریافت راهنما

(در حال بارگذاری)

1110

بازگشت به تحصیل(از اخراج یا عدم مراجعه)

مشاهده قوانین

دریافت فرم

دریافت راهنما

(در حال بارگذاری)

1120

تغییر رشته یا گرایش عادی

مشاهده قوانین

دریافت فرم

دریافت راهنما

(در حال بارگذاری)

1130

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

-

-

-

-

1140

کاردکس فراغت از تحصیل

-

دریافت کاردکس

-

-

1150

پروژه دوره کارشناسی

-

-

دریافت دستورالعمل

دریافت بخشنامه ها

1500(ارشد)

پایان نامه ارشد

-

دریافت فرم ها

دریافت شیوه نامه

-